Tag Archives: oil

My Polish press interview: “Europe can replace Russian oil & gas by 2027” but “in war there are casualties” (Pl. & Eng.)

This image has an empty alt attribute; its file name is capture-pap-poland-energy-war-25nov22.jpg

This interview with Artur Ciechanowich (Polish Associated Press-PAP, Brussels) appeared on Sunday, 25 November 2022 in several Polish press, TV and radio outlets (links below this post). Polish & English (via Google Translate) versions follow:

ENGLISH – via Google Translate

Europe without gas and oil from Russia? An expert gives a possible date

If the European Union does not bow to the Russian energy attack, it may completely replace gas and oil imports from this country with raw materials from other sources within four to six years, said Thomas O’Donnell, an energy market analyst and lecturer at a university in Berlin …..

 • Russia is waging an energy war against Europe, which is part of a larger war between Russia and Ukraine. We see that the war on the battlefield is not going Russia’s way, so the Kremlin is counting on its energy policy to cause enough economic problems for Europeans to divide the EU and withdraw from solidarity with Ukraine, says O’Donnell.

The question of replacing gas and oil imports from Russia

 • Vladimir Putin has a much greater influence on Europe through the supply of gas than oil. This is because gas is mainly supplied by pipelines. Around 2027, Europe, the United States, Qatar and others will increase the export capacity of liquefied natural gas enough to replace the EU’s dependence on Russian gas and allow gas prices in the EU to fall to levels close to the low prices in the US, the analyst predicts.

However, he does not hide that before this happens, citizens of EU countries will have to go through a more difficult period. “This is an energy war, and in a war both sides suffer – consumers and businesses in the EU will suffer. It will take at least four years to implement huge new LNG export projects from the US and Qatar, he cautions, adding that the EU will also need to receive as much gas as possible from Algeria, Egypt and Norway.

 • This year Europe filled up its gas storages. It will be harder next year. It should be understood that the storage facilities – under normal conditions – have never been used to provide normal gas supplies to consumers. They’re just too small for that. They were created with the idea of ​​storing the raw material saved in the summer and using it in the winter, when the Russian and Norwegian pipelines could not keep up with the demand, explains Thomas O’Donnell.

He points out that, therefore, Germany has repealed the regulations requiring the maintenance of a minimum temperature in homes, and in some EU countries there are debates about power cuts for citizens. – Europe has become dependent not only on Russian gas, but also on completely unpredictable wind energy. If the wind is weak – as in the 2020-21 season – combined with the lack of appropriate transmission networks and the lack of technical capacity to store electricity on a large scale, it can mean a disaster. These are the facts. In times of war, citizens must know the whole truth, the expert argues.

PAP
He emphasizes that Russia is waging an energy war against Europe in order to break its solidarity towards Ukraine. – In the US and Qatar, but also in Norway, Algeria, Azerbaijan, Israel, Egypt and so on, there are plenty of new gas reserves, financing opportunities, technologies and functioning markets. In four to six years, Europe’s dependence on Russia will be completely replaced by imports from other directions. This also applies to crude oil. Russia, meanwhile, will be reduced from an energy superpower to an OPEC second or third tier country, concludes O’Donnell.

TVN24 live – watch on TVN24 GO
The material is part of the TVN24 GO website
Author:kris/ToL

Source: PAP

Main photo source: Marcin Bielecki/PAP

POLISH – as from PAP

Europa bez gazu i ropy z Rosji? Ekspert podaje możliwy termin

Jeżeli Unia Europejska nie ugnie się przed rosyjskim atakiem energetycznym, to w czasie od 4 do 6 lat może całkowicie zastąpić import gazu i ropy naftowej z tego kraju surowcami z innych kierunków – stwierdził Thomas O’Donnell, analityk rynku energetycznego i wykładowca na prywatnej berlińskiej uczelni ….

 • Rosja prowadzi przeciwko Europie wojnę energetyczną, która jest częścią większej wojny Rosji z Ukrainą. Widzimy, że wojna na polu bitwy nie idzie po myśli Rosji, więc Kreml liczy na to, że jej polityka energetyczna wywoła u Europejczyków wystarczające problemy ekonomiczne, by podzielić UE i odstąpić od solidarności z Ukrainą – mówi O’Donnell.

Kwestia zastąpienia importu gazu i ropy z Rosji

 • Władimir Putin ma znacznie większy wpływ na Europę poprzez dostawy gazu niż ropy naftowej. Dzieje się tak, ponieważ gaz dostarczany jest głównie rurociągami. Około 2027 roku Europa, Stany Zjednoczone, Katar i inne kraje zwiększą możliwości eksportowe skroplonego gazu ziemnego na tyle, aby zastąpić zależność UE od rosyjskiego gazu i pozwolić na obniżenie cen gazu w UE do poziomu zbliżonego do niskich cen w USA – przewiduje analityk.

Nie ukrywa jednak, że zanim to się stanie, to obywatele państw Unii będą musieli przejść przez trudniejszy okres. – To wojna energetyczna, a na wojnie obie strony ponoszą ofiary – ucierpią konsumenci i firmy w UE. Co najmniej cztery lata zajmie wdrożenie ogromnych nowych projektów eksportu LNG z USA i Kataru – zastrzega, dodając, że UE będzie musiała otrzymywać jak najwięcej gazu także z Algierii, Egiptu i Norwegii.

 • W tym roku Europa napełniła swoje magazyny gazu. W przyszłym roku będzie trudniej. Należy rozumieć, że magazyny – w normalnych warunkach – nigdy nie służyły do zapewniania normalnych dostaw gazu konsumentom. Są na to po prostu za małe. Powstawały z myślą przechowania surowca zaoszczędzonego latem i wykorzystania go zimą, kiedy rosyjskie i norweskie rurociągi nie nadążały z zaspokojeniem popytu – tłumaczy Thomas O’Donnell.

Zwraca uwagę, że w związku z tym, Niemcy uchylili przepisy nakazujące utrzymywanie w domach minimalnej temperatury, a w niektórych krajach Unii toczą się debaty na temat przerw w dostawach prądu dla obywateli. – Europa uzależniła się nie tylko od rosyjskiego gazu, ale postawiła też na całkowicie nieprzewidywalną energię wiatrową. Jeśli wiatr będzie słaby – jak w sezonie 2020-21 – to w połączeniu z brakiem odpowiednich sieci przesyłowych i brakiem technicznych możliwości magazynowania prądu na wielką skalę, może to oznaczać katastrofę. Takie są fakty. W czasie wojny obywatele muszą znać całą prawdę – przekonuje ekspert.

PAP
Podkreśla, że Rosja prowadzi wojnę energetyczną przeciwko Europie, aby rozbić jej solidarność wobec Ukrainy. – W USA i Katarze, ale też w Norwegii, Algierii, Azerbejdżanie, Izraelu, Egipcie i tak dalej, istnieje mnóstwo nowych rezerw gazu, możliwości finansowania, technologii i funkcjonujących rynków. Za cztery do sześciu zależność Europy od Rosji zostanie całkowicie zastąpiona importem z innych kierunków. Dotyczy to również ropy naftowej. Rosja tymczasem zostanie zredukowana z supermocarstwa energetycznego do drugoligowego lub trzecioligowego kraju OPEC – konkluduje O’Donnell.

TVN24 na żywo – oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO
Autor:kris/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP

Here are links to some of the Polish media where the PAP interview was published:

* Europa bez gazu i ropy z Rosji? Ekspert podaje możliwy termin

https://tvn24.pl › biznes › ze-swiata

1 day ago — … 4 do 6 lat może całkowicie zastąpić import gazu i ropy naftowej z tego kraju surowcami z innych kierunków – stwierdził Thomas O’Donnell, …

* Ekspert: Europa może poradzić sobie bez gazu i ropy z Rosji …

https://www.pap.pl › aktualnosci › ne…

·Translate this page

21 hours ago — Rosja tymczasem zostanie zredukowana z supermocarstwa energetycznego do drugoligowego lub trzecioligowego kraju OPEC” – konkluduje O’DonnellZ …

* UE może obejść się bez gazu i ropy z Rosji. „Jeśli pozostanie …

https://www.tvp.info › ue-moze-obej…

1 day ago — Jeśli Unia Europejska nie ugnie się przed atakiem energetycznym ze strony Rosji, to w ciągu 4-6 lat zastąpi całkowicie import gazu i ropy …

* Ekspert: UE może w ciągu 4-6 lat całkowicie zastąpić import …

https://www.bankier.pl › wiadomosc

·Translate this page

1 day ago — Jeśli Unia Europejska nie ugnie się przed atakiem energetycznym ze strony Rosji, to w ciągu 4-6 lat zastąpi całkowicie import gazu i ropy …

* Ile lat potrzeba UE aby uniezależnić się od importu ropy i gazu …

https://polskieradio24.pl › artykul

1 day ago — Jeśli Unia Europejska nie ugnie się przed atakiem energetycznym ze strony Rosji, to w ciągu 4-6 lat zastąpi całkowicie import gazu i ropy …

Czy Europa jest wystarczająco silna, aby poradzić sobie bez …

https://mycompanypolska.pl › artykul

27 Sept 2022 — Czy Europa jest wystarczająco silna, aby poradzić sobie bez ropy i gazu z Rosji? … Polska, podobnie jak pozostałe państwa Unii Europejskiej, …

gaz w PolskieRadio.pl

https://www.polskieradio.pl › gaz › T…

Ile lat potrzeba UE aby uniezależnić się od importu ropy i gazu z RosjiEkspert wyjaśnia. Jeśli Unia Europejska nie ugnie się przed atakiem energetycznym …

* Ekspert: Polska jest dobrze przygotowana na odcięcie dostaw gazu …

https://www.gospodarkamorska.pl › …

Ekspert: Polska jest dobrze przygotowana na odcięcie dostaw gazu z Rosji, … sprawę z takiego niebezpieczeństwa – mówi w rozmowie z PAP Thomas O’Donnell, …Open document settingsOpen publish panel

 • Post
 • Paragraph

Notifications

30 blocks selected.

My Al Jazeera: Defaulting, Putin becomes “Hugo Chavez with nukes.” EU sanctions on Russian oil would force discounted sales “out the back door” to China et al … killing the initial global price spike [English audio. Arabic video]

Above: English Audio – translator asking question (low) and my (louder) answers.
Al Jazeera interview, Doha [Arabic] on the ramifications of the Russian Central Bank default due to USA sanctions. (13 Mar 2022, 22:40, from Berlin).

Note: It is indeed possible for the EU – including Germany too – to immediately cut Russian oil imports to zero and not suffer prolonged high oil prices. How? I will explain in a coming post. This is a topic I have been working on intensively the past couple weeks.

I mention some of my (and others’) rationale for saying this in my answer to the second question from Al Jazeera. NOTE: A very good reference on this is: Christof Rühl speaking last week to bne inelligence. I strongly concur with him. (this note added 15 Mar.)

Continue reading

Oil Price War 3: My AlJazeera spot on negative price, Putin’s rout, shale, and Trump’s dilemma: independents v big oil

The 24.04 video: Aljazeera asked me about negative prices and we got into storage, Putin’s huge blunder in launching the price war, the fate of US shale, and the dilemma faced by Trump and the Texas Railway Commission on cutting US production: there’s no way to please both the independent US producers and the big US international oil companies.  One or the other is going will be very upset. (Note: English audio record replaces original Arabic here. Thanks to AlJazeera for the clip.)

Facing urgent oil-cut decision, Trump & Texas Railway Commission dither

Let me expand a bit on this point I made at the end of the interview: Trump is dithering as the day of reckoning approaches – the day when US oil’s physical storage is full.  Then it won’t be just the WTI Nymex futures price going negative overnight, the physical, spot market would go negative and freeze up.

So, either Trump has to invoke national security and use federal powers to order proportional, across-the-board cuts nationally, or the Texas Railway Commission and its Continue reading

Decoding the Oil Price War 2: My Wikistrat webinar “Oil Price War & COVID Crisis” transcript

covid-oil_war_2bd-cropped-graphic_wikistrat_12apr20_captureMy Wikistrat webinar transcript “Oil Price War & COVID” from a couple weeks ago is now available on their website as a PDF.  Issues discussed include:

 • Why did Moscow declare the “war”? [Note: Putin & Sechin’s initial boasts Russia would hold out for “years”, kill shale & end sanctions all stopped in only a couple days!]
 • The Saudi response was sharply focused against Russian oil-pipeline markets in W Europe (Druzhba) & Asia.  [I believe this focused Mr. Putin’s attention on economic realities as opposed to Mr. Sechin’s anger-driven desire for revenge against US sanctions that had inflated his (self-)image of Rosneft and Russian oil-market prowess when up against a concerted Saudi counter-war, and the prospects of various US responses.  Reports are that Putin spend three days on the phone to undo this fiasco and, in the end, had to accept significant cuts to Russian output.  See my GlobalBarrel.com post of last week explaining the initial, flawed Russian strategy.]
 • The options Trump had to choose from undermine his long antipathy to OPEC. (Did he secretly offer Putin any Nord Stream 2, Ukraine or Venezuela sanctions relief? If so, Congress won’t approve.) Also: Big Oil (American Petroleum Institute) and W. Texas/other independent producers are pulling at Trump in two very different policy directions re. OPEC, tariffs, production controls, etc
 • And more (esp. in the Q&A): probable impact on carbon mitigation policies, the China market for LNG, US shale’s financial and production future, etc.

Continue reading

Decoding the Oil Price War 1: Moscow seized COVID crisis to hit US shale, force sanctions relief

This slideshow requires JavaScript.

The “Oil Price War of 2020” was launched at the worst possible time.  The COVID-19 pandemic was spreading to the world beyond China, promising to kill tens-of-thousands, and bring a global economic collapse.

However, this war was not preordained. Things could have gone otherwise from the start.  It was a decision, a sort of Pearl-Harbor-esque surprise attack, announced by Russian minister of energy, Alexander Novak, upon his arriving late to the OPEC-plus summit hall in Vienna on March 6.

If Moscow now abandons its all-out war on US shale, it will be because Putin has miscalculated.  He was willing to increase the pain for everyone else by exploiting the COVID-19 energy crisis in a half-baked attempt to get out from under the US sanctions.  However, the unanticipated repercussions might get too hot for Moscow.

The facts about why Putin decided to launch this oil price war are important to decode.  A key aspect to understand is that Moscow’s game plan was to blame the Saudis; and it soon began a disinformation campaign saying the Saudis launched the war.

We shall see, below and in future posts, how this blame-shifting is a stratagem designed to manipulate a section of US politicians and especially independent US oil producers, who traditionally hold strong, anti-Saudi sentiments (to be clear: they have good reasons to hold these anti-Saudi views), to preferentially sympathize with Russia against the Saudis and to lobby Trump and Congress to give Moscow relief from US sanctions.

Whether this Oil War strategy of Moscow can, at least in part, succeed in freeing Russia from US sanctions is not clear.  But, Moscow’s is highly motivated to succeed due to the significant constraints these sanctions are imposing on Russia.  They include sanctions in retaliation for its war against Ukraine, since 2014, which have undermined expansion of Russia’s domestic oil and gas sector; sanctions which have stalled Russian-German plans to finish the Nord Stream 2 pipeline; and sanctions on Rosneft’s efforts to sustain the Maduro dictatorship in Venezuela.

Today, as explained below, I would say the odds are against Moscow’s success, with the plan bordering on adventurism.  The Saudi’s initial response, in so far as it specifically targets Russia’s oil business, is rational; however, by de facto joining the Russian oil price war on US shale,  the Saudis will also provoke a backlash from powerful US oil-business and political interests, which is likely precisely what Putin and Igor Sechin hoped to bait the Saudis’ Prince MbS into doing.

Considering the pain the world is already suffering, Putin and Sechin’s callous game to exploit the COVID-19 oil-market crisis must be seen for what it is.  Most especially, one should not acquiesce to Moscow’s disinformation campaign to shift the blame elsewhere.

In Vienna: Who started the price war?

For weeks, Riyadh had aggressively lobbied the 10 OPEC and 11 non-OPEC members of the OPEC-plus alliance to agree to a major production cut.  This alliance had been born in 2016, of a newfound, market-dictated, yet grudging, Russian-Saudi mutual recognition of the reality that only such a large-scale collective effort could begin to get control of a market in long-term oversupply.  By December 2019, their OPEC-plus group had Continue reading

Putin’s OPEC tactics: Iran sanctions and the Saudis [IBD cites me]

dc-Cover-p9fbkcs8ccuhvnnnubuhqc2fn7-20161201210531.Medi

June 2018 OPEC meeting’s key players (AP)

Last week, Gillian Rich at Investor’s Business Daily (Washington), asked me (Berlin) and others about the OPEC’s 20-21 June meeting. Below here, I give my views in more detail, including the tie-in to the Trump project to isolate Iran and my comment about Putin likely betraying the Iranians again.  The IBD piece is here: Trump Could Make OPEC’s Next Meeting As Dysfunctional As G-7 Summit. 15 June ’18.

We spoke about market and geopolitical aspects. On the latter, I emphasized both the Trump Administration’s evolving plan to sanction and isolate Iran, and Russia’s new role as a central player with OPEC ever since the 2016 joint Russian-OPEC decision to raise production.

That’s when Putin played a new role for any Russian leader. Not only did he coordinate Russian oil policy with OPEC’s, he got personally involved in heated discussions, getting on the phone late in the last night with Iranian and Saudi leaders to get the deal sealed. Continue reading

Trump’s promise to “stay totally independent” of OPEC is populist hype [My IBD interview]

eia_apr15_us_oil_prod-importsContrary to his campaign hype (see article below), Trump-as-president will not do anything to interfere with the free flow of oil or gas to or from the USA.  As I pointed out in the Investors Business Daily interview (Gillian Rich’s story is below), people central to Trump’s administration – such as Rex Tillerson, his designated secretary of state and former CEO of Exxon, and Harold Hamm, Trump’s fracking billionaire friend he wanted for secretary of energy – are global-market-oriented businessmen who would never agree to disconnect the USA from global energy markets.

The free flow of petroleum through the unified global market traded in US dollars – what I call the “Global Barrel” – is central to the business model of every private as well as every national oil company.  Today there is essentially one, global oil price. If you break up the global market by limiting imports or exports, you get national markets with national prices.  Then what?

If the US price went higher than the global price due to keeping out cheap foreign oil, Trump’s popular approval would dive. And, if the U.S. price went lower due to a domestic production glut of fracked oil, then his support among business would tank.

Moreover, the unified global market serves as the key element in the world’s collective energy-security system by guaranteeing equal access and prices to all suppliers and consumers.   Continue reading

Bolivarian Venezuela in crisis: An oil-rich nation collapses? Berlin, 10 October

8oz7x3svenezuela_food_line

Bolivarian Venezuela in crisis: An oil-rich nation collapses? – Panel Discussion (bios follow):

 • Ms. Rita Bitar Deeb  PhD student in Political Science at the Otto-Suhr-Institut of Freie Universität Berlin
 • Dr. Ivo Hernandez  Lecturer in International Relations at the Political Science Institute of Universität Münster
 • Dr. Manuel Silva-Ferrer  John Boulton Foundation Fellow and Lecturer at the Latin-American Institute of Freie Universität Berlin
 • Dr. Thomas W. O’Donnell -Moderator  Guest Lecturer at Hertie School of Governance and the European Studies Program, FU/BEST at Freie Universität Berlin

WHEN: 10 October, 6-7:30 pm. LOCATION:  Hertie School of Governance,  Friedrichstrasse 180 – 10117 Berlin, Germany.  [To attend, please register online.] – Venezuela is currently unable to adequately feed its people, or to provide basic services such as medical care, education, and electricity. Polls indicate about 90% of the population would vote to remove its Chavista president, Nicolas Maduro, if his government allowed a recall referenda to take place this year, which is widely demanded. What will happen in Venezuela: Collapse? Chaos? Democratic renewal?  And, moreover, why is this occurring now?

Since the mid-20th Century, fueled by oil riches, Venezuela has veered from being the leading example of ‘democratic development’ within a continent rife with right-wing dictatorships, to a nation mired in its own economic and political crises. A ‘neo-liberal shock’ in the late-1980’s failed and was roundly rejected by citizens. At the end of the 1990‘s, Hugo Chavez broadly excited the hopes for development of not only Venezuelans but elicited significant sympathy worldwide with Chavismo’s ‘new resource nationalism’ and ’21st Century Bolivarian Socialism’. However, this leftward turn is also demonstrably failing, with the nation again on the brink of disaster. What comes next? Our panel of Venezuelan experts weighs in and will address attendees’ questions.


Rita Bitar Deeb is a PhD student in Political Science at the Otto-Suhr-Institut of the Freie Universität Berlin. She received her Master in Public Policy and Management from the University of Pittsburgh and Graduate Certificate in Latin American Studies. Her research interests are democratization process, social development and gender policy. She has worked for the Inter-American Development Bank (IADB), and several local NGOs as project coordinator in Venezuela (Atenea, Súmate, Red de Apoyo-HHRR). Bitar has taught at the University of Kassel in Germany, and at the Catholic University in Caracas.


Ivo Hernandez is lecturer in International Relations at the Political Science Institute of Universität Münster.  He studied at Universidad Central de Venezuela (UCV) in Caracas, the London School of Economics (LSE), the University of Heidelberg and University of Tübingen in Germany and The National Defense University in Washington D.C. His research interests include oil politics, national oil companies, the logics of terrorism, and Latin American politics and political economy.


Manuel Silva-Ferrer is John Boulton Foundation Fellow – exploring oil, society and culture in 20th-Century Latin America – as well as Lecturer at the Latin-American Institute of Freie Universität Berlin.  Born in Caracas, he is a graduate of the Institute of Communication Studies at Universidad Central de Venezuela (UCV) and earned his PhD from Freie Universität Berlin.  He was Director of the state film foundation Cinemateca Nacional de Venezuela and Head of Cinema and Media at the Ministry of Culture where his work included developing the National Academy of Film and Audiovisual.  Silva-Ferrer led ExtraCámara, a magazine for Latin-American photography, and was co-responsible for the creation of the Centro Nacional de la Fotografía, a public foundation for the promotion of photographic art. During his studies, Silva-Ferrer was Fellow of the Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, and awarded a PhD full scholarship from the German Academic Exchange Service (DAAD).


Moderation & comments:

Thomas W. O’Donnell is Guest Lecturer at Hertie School of Governance and the European Studies Program (FU/BEST) at Freie Universität Berlin.  An academic, analyst and consultant in the global energy system and international relations, his work has encompassed especially the role of oil and gas in the EU, Russia, Latin America, Middle East, China and the USA.  His PhD is from the University of Michigan at Ann Arbor in experimental nuclear physics, and he previously studied Political Science and China Studies at the State University of New York and Canisius College.  In 2008-09, he was US Fulbright Scholar and Visiting Professor at the Center for the Study of Development (CENDES) at the Central University of Venezuela (UCV) and in 2015 AICGS (American Institute of Contemporary German Studies) & DAAD Fellow in Washington D.C. O’Donnell has taught post-graduate seminars on energy in international relations and development at The University of Michigan, The Ohio State University, The New School University’s JJ Studley Graduate Program in International Affairs (NYC),and Freie Universität, JFK Institute (Berlin). He is Senior Analyst at Wikistrat and consults with other geopolitical and business-intelligence firms. Before his PhD, O’Donnell gained broad tech experience in U.S. automobile-manufacturing, railway-operations and power-generation industries.  He is author of some 40 peer-reviewed scientific physics papers.


If you wish to attend, please register online.