Tag Archives: natural gas

My Polish press interview: “Europe can replace Russian oil & gas by 2027” but “in war there are casualties” (Pl. & Eng.)

This image has an empty alt attribute; its file name is capture-pap-poland-energy-war-25nov22.jpg

This interview with Artur Ciechanowich (Polish Associated Press-PAP, Brussels) appeared on Sunday, 25 November 2022 in several Polish press, TV and radio outlets (links below this post). Polish & English (via Google Translate) versions follow:

ENGLISH – via Google Translate

Europe without gas and oil from Russia? An expert gives a possible date

If the European Union does not bow to the Russian energy attack, it may completely replace gas and oil imports from this country with raw materials from other sources within four to six years, said Thomas O’Donnell, an energy market analyst and lecturer at a university in Berlin …..

  • Russia is waging an energy war against Europe, which is part of a larger war between Russia and Ukraine. We see that the war on the battlefield is not going Russia’s way, so the Kremlin is counting on its energy policy to cause enough economic problems for Europeans to divide the EU and withdraw from solidarity with Ukraine, says O’Donnell.

The question of replacing gas and oil imports from Russia

  • Vladimir Putin has a much greater influence on Europe through the supply of gas than oil. This is because gas is mainly supplied by pipelines. Around 2027, Europe, the United States, Qatar and others will increase the export capacity of liquefied natural gas enough to replace the EU’s dependence on Russian gas and allow gas prices in the EU to fall to levels close to the low prices in the US, the analyst predicts.

However, he does not hide that before this happens, citizens of EU countries will have to go through a more difficult period. “This is an energy war, and in a war both sides suffer – consumers and businesses in the EU will suffer. It will take at least four years to implement huge new LNG export projects from the US and Qatar, he cautions, adding that the EU will also need to receive as much gas as possible from Algeria, Egypt and Norway.

  • This year Europe filled up its gas storages. It will be harder next year. It should be understood that the storage facilities – under normal conditions – have never been used to provide normal gas supplies to consumers. They’re just too small for that. They were created with the idea of ​​storing the raw material saved in the summer and using it in the winter, when the Russian and Norwegian pipelines could not keep up with the demand, explains Thomas O’Donnell.

He points out that, therefore, Germany has repealed the regulations requiring the maintenance of a minimum temperature in homes, and in some EU countries there are debates about power cuts for citizens. – Europe has become dependent not only on Russian gas, but also on completely unpredictable wind energy. If the wind is weak – as in the 2020-21 season – combined with the lack of appropriate transmission networks and the lack of technical capacity to store electricity on a large scale, it can mean a disaster. These are the facts. In times of war, citizens must know the whole truth, the expert argues.

PAP
He emphasizes that Russia is waging an energy war against Europe in order to break its solidarity towards Ukraine. – In the US and Qatar, but also in Norway, Algeria, Azerbaijan, Israel, Egypt and so on, there are plenty of new gas reserves, financing opportunities, technologies and functioning markets. In four to six years, Europe’s dependence on Russia will be completely replaced by imports from other directions. This also applies to crude oil. Russia, meanwhile, will be reduced from an energy superpower to an OPEC second or third tier country, concludes O’Donnell.

TVN24 live – watch on TVN24 GO
The material is part of the TVN24 GO website
Author:kris/ToL

Source: PAP

Main photo source: Marcin Bielecki/PAP

POLISH – as from PAP

Europa bez gazu i ropy z Rosji? Ekspert podaje możliwy termin

Jeżeli Unia Europejska nie ugnie się przed rosyjskim atakiem energetycznym, to w czasie od 4 do 6 lat może całkowicie zastąpić import gazu i ropy naftowej z tego kraju surowcami z innych kierunków – stwierdził Thomas O’Donnell, analityk rynku energetycznego i wykładowca na prywatnej berlińskiej uczelni ….

  • Rosja prowadzi przeciwko Europie wojnę energetyczną, która jest częścią większej wojny Rosji z Ukrainą. Widzimy, że wojna na polu bitwy nie idzie po myśli Rosji, więc Kreml liczy na to, że jej polityka energetyczna wywoła u Europejczyków wystarczające problemy ekonomiczne, by podzielić UE i odstąpić od solidarności z Ukrainą – mówi O’Donnell.

Kwestia zastąpienia importu gazu i ropy z Rosji

  • Władimir Putin ma znacznie większy wpływ na Europę poprzez dostawy gazu niż ropy naftowej. Dzieje się tak, ponieważ gaz dostarczany jest głównie rurociągami. Około 2027 roku Europa, Stany Zjednoczone, Katar i inne kraje zwiększą możliwości eksportowe skroplonego gazu ziemnego na tyle, aby zastąpić zależność UE od rosyjskiego gazu i pozwolić na obniżenie cen gazu w UE do poziomu zbliżonego do niskich cen w USA – przewiduje analityk.

Nie ukrywa jednak, że zanim to się stanie, to obywatele państw Unii będą musieli przejść przez trudniejszy okres. – To wojna energetyczna, a na wojnie obie strony ponoszą ofiary – ucierpią konsumenci i firmy w UE. Co najmniej cztery lata zajmie wdrożenie ogromnych nowych projektów eksportu LNG z USA i Kataru – zastrzega, dodając, że UE będzie musiała otrzymywać jak najwięcej gazu także z Algierii, Egiptu i Norwegii.

  • W tym roku Europa napełniła swoje magazyny gazu. W przyszłym roku będzie trudniej. Należy rozumieć, że magazyny – w normalnych warunkach – nigdy nie służyły do zapewniania normalnych dostaw gazu konsumentom. Są na to po prostu za małe. Powstawały z myślą przechowania surowca zaoszczędzonego latem i wykorzystania go zimą, kiedy rosyjskie i norweskie rurociągi nie nadążały z zaspokojeniem popytu – tłumaczy Thomas O’Donnell.

Zwraca uwagę, że w związku z tym, Niemcy uchylili przepisy nakazujące utrzymywanie w domach minimalnej temperatury, a w niektórych krajach Unii toczą się debaty na temat przerw w dostawach prądu dla obywateli. – Europa uzależniła się nie tylko od rosyjskiego gazu, ale postawiła też na całkowicie nieprzewidywalną energię wiatrową. Jeśli wiatr będzie słaby – jak w sezonie 2020-21 – to w połączeniu z brakiem odpowiednich sieci przesyłowych i brakiem technicznych możliwości magazynowania prądu na wielką skalę, może to oznaczać katastrofę. Takie są fakty. W czasie wojny obywatele muszą znać całą prawdę – przekonuje ekspert.

PAP
Podkreśla, że Rosja prowadzi wojnę energetyczną przeciwko Europie, aby rozbić jej solidarność wobec Ukrainy. – W USA i Katarze, ale też w Norwegii, Algierii, Azerbejdżanie, Izraelu, Egipcie i tak dalej, istnieje mnóstwo nowych rezerw gazu, możliwości finansowania, technologii i funkcjonujących rynków. Za cztery do sześciu zależność Europy od Rosji zostanie całkowicie zastąpiona importem z innych kierunków. Dotyczy to również ropy naftowej. Rosja tymczasem zostanie zredukowana z supermocarstwa energetycznego do drugoligowego lub trzecioligowego kraju OPEC – konkluduje O’Donnell.

TVN24 na żywo – oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO
Autor:kris/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP

Here are links to some of the Polish media where the PAP interview was published:

* Europa bez gazu i ropy z Rosji? Ekspert podaje możliwy termin

https://tvn24.pl › biznes › ze-swiata

1 day ago — … 4 do 6 lat może całkowicie zastąpić import gazu i ropy naftowej z tego kraju surowcami z innych kierunków – stwierdził Thomas O’Donnell, …

* Ekspert: Europa może poradzić sobie bez gazu i ropy z Rosji …

https://www.pap.pl › aktualnosci › ne…

·Translate this page

21 hours ago — Rosja tymczasem zostanie zredukowana z supermocarstwa energetycznego do drugoligowego lub trzecioligowego kraju OPEC” – konkluduje O’DonnellZ …

* UE może obejść się bez gazu i ropy z Rosji. „Jeśli pozostanie …

https://www.tvp.info › ue-moze-obej…

1 day ago — Jeśli Unia Europejska nie ugnie się przed atakiem energetycznym ze strony Rosji, to w ciągu 4-6 lat zastąpi całkowicie import gazu i ropy …

* Ekspert: UE może w ciągu 4-6 lat całkowicie zastąpić import …

https://www.bankier.pl › wiadomosc

·Translate this page

1 day ago — Jeśli Unia Europejska nie ugnie się przed atakiem energetycznym ze strony Rosji, to w ciągu 4-6 lat zastąpi całkowicie import gazu i ropy …

* Ile lat potrzeba UE aby uniezależnić się od importu ropy i gazu …

https://polskieradio24.pl › artykul

1 day ago — Jeśli Unia Europejska nie ugnie się przed atakiem energetycznym ze strony Rosji, to w ciągu 4-6 lat zastąpi całkowicie import gazu i ropy …

Czy Europa jest wystarczająco silna, aby poradzić sobie bez …

https://mycompanypolska.pl › artykul

27 Sept 2022 — Czy Europa jest wystarczająco silna, aby poradzić sobie bez ropy i gazu z Rosji? … Polska, podobnie jak pozostałe państwa Unii Europejskiej, …

gaz w PolskieRadio.pl

https://www.polskieradio.pl › gaz › T…

Ile lat potrzeba UE aby uniezależnić się od importu ropy i gazu z RosjiEkspert wyjaśnia. Jeśli Unia Europejska nie ugnie się przed atakiem energetycznym …

* Ekspert: Polska jest dobrze przygotowana na odcięcie dostaw gazu …

https://www.gospodarkamorska.pl › …

Ekspert: Polska jest dobrze przygotowana na odcięcie dostaw gazu z Rosji, … sprawę z takiego niebezpieczeństwa – mówi w rozmowie z PAP Thomas O’Donnell, …Open document settingsOpen publish panel

  • Post
  • Paragraph

Notifications

30 blocks selected.

Advertisement

Video | European Energy Crisis panel at Montenegro’s 2BS Forum, with Prof Alan Riley, me & moderator Jasmina Kos

Video: 2BS (To Be Secure) Forum, Budva, Montenegro, 08Oct22 (excerpted from Forum video at link.)

My thanks to Jasmina Kos (Al Jazeera, Balkans) for moderating our panel, and to my friend and colleague Prof. Alan Riley, who joined us via video link from Brussels.

Also my thanks to the 12th Annual 2BS Forum, especially Azra Karastanovi, executive director of the Atlantic Council of Montenegro for the invitation. The Forum was an informative and especially sober event (i.e., more on how the state-crisis of Montenegro’s politically split ruling coalition played out even during the conference sessions in another post, soon.)

As for our panel, we discussed in some detail the reasons for Putin’s energy war against Europe, the likely reasons Russia would sabotage the Nord Stream pipelines, the status of the European struggle to replace Russian gas with other sources – and how bad might the crisis be during this and the next few winters, the question of the role of renewables, the role of conservation of gas and electricity use, and the potential for new-build nuclear power in Europe. Comments, corrections and critiques are most welcomed.

Continue reading

My Al Jazeera: I was asked to assess Pres. Von der Leyen’s proposals on the energy crisis | Sharing hardships fairly is the key to unity.

Just as President Von der Leyen finished her speech, I was asked for an analysis of her proposals to cope with the energy crisis – which Member States’ will meet to approve or reject on 30 September.

EU Commission President Ursula Von der Leyen presented the commission’s plan to address the growing energy crisis before and during the coming winter. Now there will be two weeks of discussions among Member states until their energy ministers gather on 30 September to decide which to endorse.
There will undoubtedly be no price caps on Russian or other natural gas.
There will be liquidity for those energy companies struggling to purchase high-priced gas.
There are measures to decouple the effects, at least, of the coupling of the electricity prices to high natural gas prices in the wake of Putin’s regime cutting its pipeline flows to Europe. The idea here, as I explained, is a sort of “windfall profits taxes” on low-cost energy producers, such as renewables and nuclear, to capture their rents and redistribute them to those citizens and firms struggling to pay energy bills during the crisis.
I explain that this is a wholly appropriate measure during wartime, which is what this is – an economic and energy war vs. Russia to support the Ukrainian people’s fight against Russian aggression.
I was asked, again, as on other networks recently, whether the EU is “divided” on these measures.
I explained how there are absolutely no proposals that the EU (or USA) back down on its sanctions program vs. Russia and esp. vs. Russian energy.
I explained how, despite Orban of Hungary and some similar examples, these have been pretty well handled by the majority of Member states and the Commission and in fact the sanctions and emergency measures have gone forward.
I noted that in two or so years, Russia will be relegated to a second-level energy exporter, and the EU will certainly be able to be independent of Putin’s regime in the energy sector.

EU Gas Crisis: German elites chose Putin’s pipeline over Ukraine “risk” | My DW ‘Inside Europe’ interview (NPR syndicated)

Piece image
My thanks to Deutsche Welle’s (DW, German public broadcaster) Kate Laycock for this interview (and intrepid producer Helen). Their website link is below for this 25.02.22 podcast as war began

IE: Inside Europe, 2/25/2022 From: DW – Deutsche Welle Series: Inside Europe: News and Current Affairs ~ Weekly from DW

This week on the show: Russia-Ukraine war. UK sanctions on Russia. Russia gas. The mood in Russia. How ordinary people are struggling to get by…

Continue reading

My CGTN TV: The growing EU v Russia asymmetry in energy trade. EU-USA nix oil/gas sanctions over Ukraine, fearing supply crisis.

I had a good live talk with CGTN TV hosts on my analysis of a growing “asymmetry” in energy relations between the EU and Russia.

Especially in natural gas, the EU is increasingly dependent on Russian supplies while Russia is decreasingly dependent on its EU market.

Under Putin, Russia and Gazprom have constantly worked not only to:

  1. Build new pipelines to Europe (principally via the Baltic Sea-to-Germany) so as to detour its exports around Ukraine. This has enabled Putin to committ his present massive aggression there without risking delivery of Gazprom gas to its European markets west of Ukraine. However it has also worked to
  2. Diversify its market for natural gas away from Europe. This includes 10-15-years of projects to build new major pipelines to China and Eurasia and plans for more still (e.g., Power of Siberia 2 pipeline), and to build large-scale LNG export terminals, owned mainly by Russia’s Novatek firm, in its Arctic regions and on Sakhalin Island in the far east. This gas is relatively sanctions-proofed in that it can be delivered by ship to any world market, though it mainly goes to Asia where LNG prices are generally highest.

I explain that this growing asymmetry is precisely why the USA-and-EU have NOT included energy sanctions in their package retaliating for Putin’s present war on Ukraine.

Continue reading

My Al Jazeera Live: EU Gas Crisis 2021: Too many windmills w/o wind, a cold winter & hot summer drained EU & Russian storage. While Putin fills his, EU goes back to coal & prices soar. [Arabic & English]

ENGLISH AUDIO: At 0:30 are the interpreter’s questions & my answers.

Video In Arabic – Audio above has English interpreter’s and my voice in English.

My TRT StraightTalk: Nord Stream 2: Europe’s Energy crisis, Putin’s lever, Ukraine’s plight, & Berlin’s complicity

StraitTalk, 8 October. My comments (from Berlin) begin at 2:30, with Aura Sabadus of ICIS (in London) and TRT’s Ause Suberker interviewing (in Stockholm).

On Friday, 8 October, I was interviewed, with Aura Sabadus (@ASabadus) of ICIS-London, about Nord Stream 2’s impact on European energy politics on”Strait Talk” with TRT host Ayse Suberker.  We discussed the geopolitical aims of Russian and German leaders for partnering on this pipeline. 

I stressed, the issue is not whether Europe is dependent on Russian gas – it is and it will remain so for the foreseeable future for up to 40% of its imports. The issue is what route this gas takes to arrive from Russia into Europe

Consider: Russia historically exported 80% of the gas it sends to Europe using massive Soviet-era pipelines transiting Ukraine, the remainder via a Belarus-Poland-Germany pipeline. However, for 20 years Continue reading

“EU leaders will consider creating a strategic gas reserve” [TVPoland explains I proposed this in August: “Ukraine as a Central Bank of Energy”]

ursula_von-der-leyen_EU_gas_strategic_reserve_tvp_pap_03oct21For explanation of  my proposal, go below to bold text on my August Tagesspiegel Op-Ed.

RAJA ME  |

EU leaders will discuss the idea of ​​creating a strategic EU gas reserve and decoupling electricity prices from gas prices, said the head of the European Commission, Ursula von der Leyen.

– When it comes to gas, we are dependent on imports – 90 percent. gas is imported. The economies in the world are growing, so is the demand. But the supply is not correspondingly greater. We are very grateful that Norway is increasing production, but it seems that this is not the case in Russia, noted the head of the European Commission, visiting Estonia. In her opinion, the solution to the problem are investments in renewable energy sources, which should make the Community independent of imports and stabilize prices.

– In the short term, we will talk at the European Council, not only this evening (Tuesday), but in two weeks’ time at the formal Council of Europe, how to deal with storage, the strategic reserve and we will look at the overall price structure on the electricity market. Electricity prices are high due to high gas prices and we have to consider the possibility of (them) decoupling because we have much cheaper energy from renewable sources, said von der Leyen

On Tuesday evening, an informal meeting of European leaders will take place in Slovenia ahead of the EU-Western Balkans summit scheduled for Wednesday.

According to unofficial diplomatic sources in Brussels, Poland wants the European Commission to conduct investigations into the manipulation of the natural gas market by the Russian company Gazprom, which are causing the increase in gas prices in the EU. This issue is expected to appear at the EU summit on October 21-22.

Back in April, American energy market analyst Thomas O’Donnell predicted that Russia would use gas supplies to build strategic domination. The EU’s response should be to create a kind of gas ‘central bank’ in Ukrainian warehouses and use this country as a buffer, he proposed.

Ukraine is a key element of the strategic gas reserve

– Shortly after the beginning of the Maidan revolution and the Russian aggression, Ukraine, with the support of the EU, quickly made technical modifications to the export pipelines to Slovakia, Poland, Hungary and Romania in such a way as to enable a reverse. This quickly freed Kiev from having no alternative to buying Russian gas, said the expert.

– Moreover, the Kremlin cannot so easily promote favorable oligarchs – he envisaged adding that the implementation of this idea was only a matter of legislation.

– The EU could designate warehouses in Ukraine, Germany and France as the so-called strategic reserves that must always hold a certain minimum amount of gas. In the event of any aggression by Russia against Ukraine or other countries, these warehouses would be launched by a special EU-US committee or within the OECD, and Russian pipelines would be cut, the analyst suggested.

– Gas belonging to Gazprom, which stores huge amounts of gas in Germany and other EU countries, should in this case be nationalized – the expert believes.

Responding to the objection that such ideas sounded a bit fantastic, he explained that this is almost exactly how the international oil security system has operated for 50 years: in the event of a crisis, 90-day strategic oil reserves are deployed in each member state of the International Energy Agency.

My Warsaw Op-Ed: Nord Stream 2 deal marks a German win in setting allied strategy on Russia & Ukraine | Niemcy nie boją się Rosji. Boją się ryzyka płynącego z Ukrainy.

My Op-Ed on German motives for Nord Stream 2 appeared in the Dziennik Gazeta Pravwna 4 Aug. 2021 (no. 149 dziennik.pl, forsal.pl), derived from an English interview (below here) with Artur Ciechanowiicz (PAP, Brussels). [Polish Op-Ed link]

Read the Polish Op-Ed (PDF) “Germany is not afraid of Russia. It fears risks coming from Ukraine”

Here is my full English interview, expanded for clarity:

1) [AC] What are the consequences of the Nord Stream 2 deal between Washington and Berlin?

[T O’D] Stepping back a bit: this deal marks a victory by Berlin in its long and intensifying contest with its ally, the USA, over which of these two biggest transatlantic powers will decide the alliance’s strategy with respect to Russia and China. The two allies deeply disagree on this matter.

In the USA, both Democrats and Republicans have agreed since the Obama administration that “Great Power Competition” must be the strategy for the alliance versus Russia and China. The Americans strongly feel it is necessary to “decouple” from globalism’s deep trade and tech integration with China and Russia, that these states must either change their disrespect for global trade rules and moderate their increasingly aggressive geopolitical activities, or be isolated and forcibly contained.

Germany, with almost 50% of its GDP from global trade, deeply disagrees with this US strategy [i.e., German exports provide 46.9% of GDP, the USA’s only 11.7%]. Berlin likes global rules; but its unbalanced economy cannot afford trade decoupling and it broadly opposes forceful military containment of China and Russia. Instead, it wants only negotiations and occasional sanctions.

So, Nord Stream 2 is an iconic example of this clash, this “leadership fight” between the USA and Germany over the transatlantic alliance’s strategy towards Russia. Berlin wants to maintain energy ties at all costs, while the USA has long advocated maximum European energy independence from Russia, and to constrain Russia (and defend Ukraine) by forcing Putin to continue having to send gas across Ukraine to reach his European customers.

Russia, for its part, wants to re-incorporate former-Soviet Ukraine [plus Belarus, Moldova and Georgia, and minimally keep them outside of the EU and NATO], and has wanted to avoid having to send its gas to Europe via Ukraine. Moscow’s transit dependence on Ukraine not only provided income for Ukraine, this constrained Russian subversion and military aggression there, for fear that the transit pipelines could be interrupted by either Ukrainian state or non-state actors.

For Germany, the “insecurity” of having to import Russian gas through Ukraine deeply alarmed Berlin. And so it made a strategic decision over 20 years ago to partner with Russia, to build new pipelines to bring gas directly from Russia to Germany [via Nord Stream 1 and Nord Stream 2] and on to European customers long supplied with the same Russian gas but via Ukraine. The aim was to make Germany the new hub for distribution of Russian gas in Europe.

Given Berlin’s logic, the 2014 Russian war on Ukraine and its annexation of Crimea only made it more sure than ever of the dangers of relying on Russian gas imports that have to transit Ukraine, and it redoubled its efforts to complete NS2, notwithstanding this would undermine German relations with three consecutive US administrations and with many of its EU allies, esp. Poland and East-Central Europe – a region where its much-prized soft power has been sacrificed.

Continue reading

Could Nord Stream 2 be axed? My guest appearance on Roundtable -TRT TV, London

This 10 February half-hour roundtable on TRT Television, London looked at the possibility of Nord Stream 2 being stopped by US sanctions. My thanks to host David Foster for the invite.

Today is 20 February, and I should add that since this was recorded, the Biden-Harris-Blinken administration has surprised Congress by sanctioning significantly fewer ships than it expected to be sanctioned for assisting Gazprom to lay pipe in Danish and German waters.

This White House attempt to generate goodwill with Berlin and with Merkel’s ruling coalition is generating bipartisan objections in Congress. Upcoming posts will analyze this development . Tom O’D. Below is the text from TRT network’s promotion of the show. and guests’ names and affiliations.

Continue reading

I tell DW TV: Nord Stream 2 is geopolitical. Berlin & Moscow aim to reroute Russia-to-EU gas around “insecure” Ukraine.

My DW Business live, with host Chris Kober, Feb 12,

In this live interview with Deutsche Welle (DW.de) on 12 February, I told host Christoph Kober, that this pipeline is clearly “geopolitical”.

Without Nord Stream 2, Putin can’t significantly escalate his war inside Ukraine; he’d risk his lucrative gas-export business with EU. That’s because, without Nord Stream 2, most of the gas Russia exports to EU countries currently has to arrive via pipelines transiting Ukraine that belong to its finance ministry (the remainder Russia pipes to EU states arrives via Belarus-Poland).

I pointed out that, by invading Ukraine in 2014, Putin created his own worries about his lucrative gas business with the EU. Unfortunately for Ukraine, Germany’s government also frets about this gas, fully 40% of all EU imports, having to pass through Ukraine. And so, Berlin made a “realpolitik” decision in 2015, to assist Russia’s Gazprom to build a huge new a detour pipeline around Ukraine. (I analyzed this policy, in 2017, as a “Neue Neue Ost Politik” and here – i.e., the New New Eastern Politics, a third historical iteration of German elites’ reorientations towards Moscow.)

Continue reading

My EuroNews live interview: Contrary to Moscow’s disinformation & bravado, Nord Stream 2 pipeline is dead.

Host Rosie Wright, of EuroNews Morning Show interviewed me today. I explain how Nord Stream 2 AG’s plan to lay 2.6 kilometers of pipe in shallow German waters actually shows that US sanctions have effectively killed this German-Russian mega natural gas project designed to help both countries avoid shipping/receiving gas that transits Ukraine (mostly), Belarus and Poland.

The pipeline is not bringing “new” gas to Europe, but is designed to end Gazprom’s (the Russian-state gas export monopoly) having to ship its gas exported to Europe across regions which Putin’s regime wants to subvert and pressure (including by military means) back into the Russian orbit. Ukraine and Belarus.

Berlin for its part, does not want to risk the EU’s gas supply by standing up to Moscow’s subversion against Ukraine and Belarus. The USA (i.e., Congress, on a bipartisan basis, and not Trump) has imposed harsh sanctions that are succeeding in stopping completion of the project. The Biden administration will not alter this reality; Biden has opposed this project and always championed the cause of Ukraine reform and independence from Russian dominance, in favor of moving towards the EU.

Note: EuroNews is the most watched news in Europe, reaching 135 million viewers/month. — Comments and critiques most welcomed, either below, or privately to twod-at-umich.edu. — Best, Tom O’D.

I’m quoted by the FT | “Germany warns new US sanctions endanger Nord Stream 2 pipeline. (As) serious interference in European sovereignty”

BD74709B-4105-41E6-AB80-97377F9D6ADE_w1200_r1

Chancellor Merkel, x-Chancellor Schroeder, Gazprom and Russian officials et al open valve for earlier Nord Stream 1 pipeline, 11 Nov. 2011. (Radio Free Europe)

Here is the link to the Financial Times article of 2 July 2020. (pay wall likely). However, a plain-text version is also below, at the end of this post (for which I beg the FT’s indulgence).

Comment on deteriorating US-German relations over the Nord Stream 2 project

As my brief FT quote indicates, the new PEESA Clarification Act sanctions now before Congress are intended to be so severe as to convince German officials to abandon any further attempts to complete the pipeline with Russia, killing it permanently.

This is essentially an ultimatum, which, as such, will of course be taken badly by the German side. However, German leaders’ and experts’ widely held perceptions that these sanctions are motivated primarily from the mercantilist and transactional approach to US-German relations touted by Trump — such as demands to purchase US LNG — are sorely missing the message emanating from Congress, and not least because US opposition to these projects long predates its shale gas revolution and emergence as an LNG-exporting country.

These sanctions are not flowing from Trump’s complaints against Germany.  In fact, this will be the third time Congress, on a bipartisan basis, has imposed sanctions on Russian interests contrary to Trump’s wishes.

The first instance was the codification into law of President Obama’s executive sanctions on Russia, which Obama had imposed after the Russian invasion of Ukraine in 2014.  These were made into a law in June 2017 which passed with so many votes that Trump could not veto the bill.  This was done precisely because Trump was not trusted to keep in place Obama’s sanctions, considering Trump’s demonstrated affinity for Putin.

These 2017 measures also gave Trump presidential authority to sanction Nord Stream 2; however he refused to do so.  Therefore, Congress imposed mandatory sanctions on Nord Stream 2 in December 2019, known as the PEESA act, as part of the National Defense Authorization Act (NDAA) of 2019. These were the sanctions which had the effect of immediately halting construction of the pipeline.

However, in response, both the Russian and German governments have repeatedly made clear their resolve to complete construction regardless of these 2019 sanctions.  And, once again, since Trump refuses to take further action to stop the pipeline’s construction, Congress is expect to soon enact the very severe PEESA Clarifications Act presently under consideration.

In short, US congressional sanctioning of Nord Stream 2 construction cannot be seen as simply a product of Trump’s presidency, of his nationalist-mercantalist bombast against Chancellor Merkel et al. Although various members have a range of motivations, overall these sanctions reflect a long-evolving bipartisan resolve within Congress that this pipeline project, contrary to the objections of  the German government, is harmful to the energy security of Europe. Russia’s unrelenting cyber, military, assassination, election-interference and propaganda outrages only increases the sense of urgency in Congress.

It should be noted that this is a position supported by many other European allies, who also disagree with Berlin on this matter, and have actively fought to block or, with some successes, hinder the project via legal and political channels within the European Union.

Continue reading

Europe’s Gas Crunch:  The Pending Crisis Around Nordstream 2 & Ukraine Transit

My public talk in Washington, 12 June:

pic_my_12jun_kennan_talk_european_gas_crisis

Despite Berlin and Moscow’s rush to make the Nordstream 2 (NS2) pipeline construction through the Baltic Sea a fait accompli, opposition from several EU states has stalled its completion. Meanwhile, Gazprom’s transit contract with Ukraine will expire in January and Moscow has put unacceptable preconditions on negotiating a new one. Once again, Europe must brace itself for a Russian gas-supply crisis. Professor Thomas O’Donnell will discuss European states’ various interests and heightened energy anxieties, the prospects for the NS2 pipeline, and Russia’s strategy.

Speaker:  Thomas O’Donnell, 

Instructor, Hertie School of Governance, Berlin;  Title VIII Short-term Scholar, Kennan Institute — Scholar’s Research-Project Page at Kennan

RSVP Now

Wednesday, June 12, 2019
2:00pm-3:00pm  –   5th Floor Conference Room

Directions

Wilson Center
Ronald Reagan Building and
International Trade Center
One Woodrow Wilson Plaza
1300 Pennsylvania, Ave., NW
Washington, D.C. 20004   Phone: 202.691.4000    kennan@wilsoncenter.org

Germany backs small-scale LNG import terminals despite opposition [my King’s College/EUCERS paper]

Here is my detailed analysis of the decision by Angela Merkel’s government to begin “small-scale” Liquid Natural Gas (LNG) imports to address greenhouse gas emissions and competitiveness issues in Germany’s heavy-road transport and maritime-shipping sectors.  Read it below (via Scribid) or go directly to EUCERS.  [This peer-reviewed paper appears in the King’s College-London, Newsletter of the European Centre for Energy and Resource Security (EUCERS), Issue 77, July 2018.] – Tom O’D.